آیین نکوداشت دکتر محمدمهدی اصفهانی برگزار خواهد شد