انتصاب دکتر احمد علی نوربالا به سمت ریاست گروه سلامت روان فرهنگستان علوم پزشکی