برگزاری وبینار "فن آوری‌های نوظهور در حوزه علوم پزشکی با چشم انداز‌هایی از آینده ۲۰۵۰"