برگزاری وبینار ملی آینده پژوهی و مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌های علوم پزشکی