برگزاری وبینار چالشهای اثربخشی واکسنهای کرونا و موج‌های جدید