بیانیه مجمع عمومی فرهنگستان تابستان ۱۴۰۰"پزشکی خانواده، راهبرد اصلی برای تحقق بهره مندی همگان از مراقبت‌ها و خدمات عادلانه سلامت"