فراخوان و شیوه تدوین مقالات هفتمین همایش سلامت معنوی