قدردانی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی از زحمات دکتر محمد حسین نیک نام در گروه علمی سلامت روان