نامه رئیس فرهنگستان علوم پزشکی به رئیس جمهور در خصوص اعطای نشان دولتی به دانشمندان برگزیده سال فرهنگستان‌ها طبق روال گذشته