نامه ریاست فرهنگستان علوم پزشکی به رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح پیشنهادی "اصلاح نظام اموزش پزشکی" ارائه شده توسط تعدادی از نمایندگان

پیوستها: