وبینار تخصصی بازمهندسی و اصلاح ساختار پژوهش در نظام سلامت برگزار خواهد شد