وبینار نقش علوم پایه در حل مشکلات جامعه برگزار خواهد شد.