پنجمین وبینار قرآن، عترت و سلامت ویژه جامعه پزشکی با عنوان اهمیت نماز در ارتقاء معنویت جامعه پزشکی برگزار خواهد شد.