کارگاه آموزشی، مدیریت نوآوری و تجاری سازی محصولات و خدمات نوآوری

کارگاه آموزشی، مدیریت نوآوری و تجاری سازی محصولات و خدمات نوآور

مباحث مطرح شده در کارگاه به شرح زیر خواهند بود:

تعریف نوآوری

تفاوت اختراع و نوآوری

اهمیت نوآوری

ارتباط نوآوری و کارآفرینی

انواع نوآوری، نوآوری در محصولات و خدمات

نوآوری در فرایند

نوآوری در معرفی محصول به بازار

نوآوری در مدل کسب و کار

نسل های مختلف مدیریت نوآوری