مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

معرفی

گروه علوم باليني فرهنگستان علوم پزشکی

گروه علوم باليني فرهنگستان متشكل از اعضاي پيوسته، وابسته و مدعو در رشته‌هاي مختلف علوم باليني است. همچنين واحد پشتيبان گروه متشكل از اعضاي هيات علمي جوان دانشگاه‌ها و صاحبنظران در جهت تحقق راهبردهاي عملياتي گروه با فراهم نمودن بررسي‌ها، سوابق، شواهد علمي و تجربيات جهاني و كشوري جهت بحث و تبادل نظر و تصميم‌گيري گروه علوم باليني، فعاليت مي‌نمايند.

وظايف:

براساس وظايف فرهنگستان مندرج در موارد 1 و 2 اساسنامه، وظايف و كاركرد‌هاي اساسي گروه به شرح زير است:

1.     رصد كلان و ديده باني حوزه آموزشي، پژوهشي، پيشگيري و درماني علوم باليني و اخلاق حرفه‌اي

2.     نظريه پردازي و ارايه نظريات و راهكار آينده‌نگر مرتبط با علوم باليني

3.     حمايت طلبي براي گزارش‌ها و پيشنهادات گروه علوم باليني

4.     مديريت شناسايي، تشويق و تكريم و مشاركت صاحبنظران، خبرگان و متخصصان علوم باليني

5.     ارائه مشاوره به مراجع در خواست كننده، تعامل با عموم مردم و تعامل تخصصي با خبرگان متخصصان و ذينفعان در حوزه علوم باليني

اهداف استراتژيك:

1.     بررسي راه هاي ارتقاء سلامت جامعه با تاكيد بر طب پيشگيري(بيمارهاي غيرواگير و واگير)

2.     پيشنهادها براي تربيت پزشك جامع و جامعه نگر.

3.     پيشنهاد براي نظام ثبت و ارجاع و ارتقاء سطح آگاهي و مشاركت جامعه.

4.     ديده باني نقش پزشكي باليني در نظام سلامت و عوامل اجتماعي موثر بر آن.

5.     ارزيابي و ارائه طريق براي مسائل مربوط به اخلاق و حقوق پزشكي.

6.     پيشنهادها براي ساماندهي و ايجاد شرايط مطلوب براي ياددهي و يادگيري مستمر و توليد دانش و ارتقاي آموزش پزشكي باليني و ميان رشته اي و توسعه منابع انساني.

7.     ارزيابي و ارائه خط مشي و توصيه ها براي ارتقاي پژوهش در كشور با تاكيد بر پژوهش هاي تلفيقي مشترك.

8.   مشاركت در توسعه روابط و همكاري هاي كشوري، منطقه اي و بين المللي براي توسعه مبادلات علمي و فناوري و جذب دانشمندان ايراني.

9.     مشاركت در به روز نمودن اطلاعات و شناخت ظرفيت علمي كشور.

10.   بهبود ساختار و فعاليت گروه باليني فرهنگستان و جذب نيرو هاي جوان براي همكاري.


11.بهبود ارتباط با ديگر مراكز علمي، سياست گذاران و مسئولين اجرايي و نهادهاي اجتماعي.

12 .  ترغيب و تشويق براي تدوين كتب و مجلات پزشكي به زبان شيرين فارسي.

راهكارهاي اهداف راهبردي :

1.بررسي راه هاي ارتقاء سلامت جامعه با تاكيد بر طب پيشگيري.

1.1.  راه كارهاي كلي و عملي پيشگيري از بيماريهاي غيرواگير.

1.2.بررسي وضع موجود بيماريهاي غيرواگير در كشور.

1.3.  بازبيني منابع در زمينه پيشگيري از بيماري هاي غيرواگير در كشور.

1.4.   تعيين كمبودها در برنامه كشوري و ملي در ارتباط با پيشگيري از بيماري هاي غيرواگير.

1.5.  ارائه راهكارها و پيشنهادها براي بهبود وضعيت پيشگيري از بيماري هاي غيرواگير.

2.پيشنهادها براي تربيت پزشك جامع و جامعه نگر.

2.1.   مشاركت در تعيين شاخص هاي بين المللي براي تربيت پزشك.

2.2.  تحليل وضعيت موجود تربيت پزشك و شرايط كمي و كيفي فعلي.

2.3.  ارائه راه كارهاي مناسب جهت بهبود كيفيت وضعيت موجود.

3.پيشنهاد براي نظام ثبت و ارجاع و ارتقاء سطح آگاهي و مشاركت جامعه.

4.   ديده باني نقش پزشكي باليني در نظام سلامت و عوامل اجتماعي موثر برآن.

4.1.  تعيين شاخص ها و معيارهاي علمي براي جامعه سالم و ديده باني آن ( تدوين اصول و استانداردهاي نحوه ارائه خدمات درماني)

5.ارزيابي و ارائه طريق براي مسائل مربوط به اخلاق و حقوق پزشكي.

5.1.تدوين معيارها و توصيه هاي علمي و عملي براي ازتباط صحيح بين پزشك و بيمار.

6.ساماندهي و ايجاد شرايط مطلوب براي ياددهي، يادگيري و توليد دانش و ارتقاء آموزش پزشكي باليني و ميان رشته اي و توسعه منابع انساني.

6.1. بررسي وضع موجود و ارائه پيشنهادها براي تمام وقتي واقعي نظام خدماتي طب باليني آموزشي و اعضاء هيئت علمي.

6.2.     پيشنهادها براي تدوين برنامه هاي آموزشي براساس تحقيقات آموزش علوم و علوم باليني و تدوين اساسنامه ها.

6.3.  ارائه پيشنهادها براي همكار هاي علمي بيشتر گروه هاي پايه و باليني.

6.4.بازبيني آموزش مداوم جامعه پزشكي و ارائه پيشنهادها براي توسعه آموزش هاي غير رسمي، كوتاه مدت ، مقطعي و مجازي.

7.   ارزيابي و ارائه خط مشي و توصيه ها براي ارتقاء پژوهش پزشكي در كشور با تاكيد بر پژوهش هاي تلفيقي مشترك.

7.1   . ديده باني تحقيقات علوم پزشكي كشور و ارائه پيشنهادها براي ارتقاء كمي و كيفي آنها.

7.2 .پيشنهادها براي جذب پژوهشگران جوان و نيز پژوهشگران نخبه دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي و ايراني مقيم خارج از كشور.

7.3 . ارائه پيشنهادها جهت بهبود اعتبارات تحقيقاتي و نحوه تقسيم آن در دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي.

7.4 .پيشتهادها براي ارتقاء جايگاه تحقيقات دانشگاهي در كشور.

7.5 . ارائه پيشنهادها براي تسهيل مبادلات پژوهش هاي منطقه اي و بين المللي.

7.6پيشنهادها براي علم سنجي و شاخص هاي واقعي توليد علوم و بهره وري پژوهش ها.

8.    توسعه روابط و همكاري هاي كشوري، منطقه اي و بين المللي براي گسترش مبادلات علمي و فناوري.

8.1.    ارزيابي و ارائه راه كارهايي براي افزايش ظرفيت هاي علمي موجود و ارتباط با مراكزي همچون كنفرانس اسلامي ، ECO ، يونيسف ، WHO ، و آكادمي هاي پزشكي.

9 . به روز نمودن اطلاعات و شناخت ظرفيت علمي كشور.

10. بهبود ساختار و فعاليت گروه باليني فرهنگستان و جذب نيروهاي جوان براي همكاري.  

11. بهبود ارتباط با ديگر مراكز علمي ، سياستگذاران و مسئولين اجرايي و نهادهاي اجتماعي.

12. ترغيب و تشويق براي تدوين كتب و مجلات پزشكي به زبان شيرين فارسي.

اعضاء گروه

 

نام و نام خانوادگي

عضويت

دكتر غلامرضا پورمند

رییس گروه

دكترمحمد علي جوادي

پیوسته

دکتر منوچهر دوایی

پیوسته

دکتر یحیی دولتی

پیوسته

دکتر محمد رضا رزاقی

پیوسته

دكترحميد سهراب پور

پیوسته

دکتر حسن عارفی

پیوسته

دکتر فریدون عزیزی

پیوسته

 دكترسيدمحمدرضا كلانترمعتمدي

پیوسته

صادق مسرت مشهدی

پیوسته

دكتر سيد علي ملك حسيني

پیوسته

دكتر رضا ملك زاده

پیوسته

دكتر خليل انصارين

پيوسته

دكتر محمد پژوهي

وابسته

دكتر مسعودپور مقدس

پیوسته

دکتر بهادر اعلمی هرندی

پیوسته

دكتر سيد حسن تنكابني

وابسته

دكتر احمدرضا جمشيدي

وابسته

دكتر يدا... زاهدپاشا

پیوسته

دكتر مصطفي شريفيان درچه

وابسته

دكترسياووش صحت

وابسته

دكتربهزاد عين الهي

وابسته

دكتر اردشير قوام زاده

وابسته

دكتر محمد رضا مسجدي

وابسته

دكتر غلامعلي معموري

وابسته

 دكتر احمدخالق نژاد طبري

وابسته

دكترعلي محمد ملتي

عضو

دكتر امير عباس مومنان

عضو

دكتر حسن رزمجو

وابسته

دکتر ابوالفضل افشار فرد

وابسته

دکتر ناصر ابراهیمی دریانی

وابسته

دکتر سید محمدجواد مرتضوی

وابسته

دکتر محسن نوروزی نیا

عضو

دکتر سید امیر محلیشا کاظمی شیشوان

عضو

برنامه جلسات

برنامه جلسات گروه علوم باليني در سال 1399

رئيس گروه: جناب آقاي دكتر غلامرضا پورمند 
منشی جلسه :خانم مهتاب نصرتی

زمان تشكيل: چهارشنبه، 7:30 صبح

 

ماه

تاريخ

فروردين

-----

ارديبهشت

99/02/31

خرداد

99/03/21

تير

99/04/25

مرداد

-----

شهریور

99/06/26

مهر

99/07/30

آبان

99/08/28

آذر

99/09/26

دي

99/10/24

بهمن

99/11/29

اسفند

99/12/27

اطلاعات تماس

علاقه مندان جهت ارتباط با اين گروه مي توانند با شماره 15-88645513 داخلي 222 تماس حاصل فرمايند.
Emai: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید