مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

 

معرفی

گروه سلامت زنان  فرهنگستان علوم پزشکی

برنامه راهبردی

برنامه راهبردی گروه سلامت زنان فرهنگستان علوم پزشکی در حمایت از اهمیت سلامت زنان  که شامل رفاه جسمی ،روانی ، عاطفی ، اجتماعی ،  و معنوی زنان بوده و تحت تأثیر شرایط بیولوژیکی ، اجتماعی ، سیاسی ، و اقتصادی زندگی آنان می باشد، تدوین گردیده است. این برنامه چارچوبی برای فعالیتهای گروه در پاسخ به چالشها و نیازهای سلامت زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور در زمان حال و آینده است. تلاش گروه بر آن خواهد بود که با توجه به تمامی ابعاد سلامت زنان در طی دوره های مختلف زندگی و تأثیر شرایط اجتماعی ، اقتصادی و منزلت زن در جامعه ، با تمرگز بر نظام سلامت کشور ، با رویکردی کل نگر و جامع ، همکاری و تعامل بین بخشی در جهت بهبود سیاستگذاری و برنامه ریزی بخش سلامت و سایر بخشهای اجتماعی اقدام نماید 

تحلیل محیط داخلی :

نقاط قوت:

1.     جایگاه فرهنگستان به عنوان مرجع عالی علمی در زمینه دیده بانی کلان، پایش و ارزیابی ،  نظارت و    برنامه ریزی سلامت زنان

2.     وجود متخصصین و محققین صاحبنظر در گروه سلامت زنان و سایر گروهها

3.     امکان ارتباط و دسترسی به منابع اطلاعاتی سلامت زنان

4.     امکان همکاری با سایر مراجع و مجامع علمی کشور

5.     امکان ارتباط و همکاری با مراجع علمی بین المللی

6.     وجود نشریه علمی نمایه شده در بانک های اطلاعاتی معتبر

7.     امکان ارتباط نهادمند با مسئولین سیاستگذاری و اجرایی

8.     وجود منابع و امکانات جهت ایجاد ارتباط مجازی ، همفکری و تبادل اطلاعات علمی 

نقاط ضعف:

1.     ضعف تبیین ، معرفی و اطلاع رسانی در خصوص جایگاه و مأموریت فرهنگستان در جامعه و سازمانهای اجرایی

2.     عدم استفاده بهینه از تجهیزات و فناوری جهت فعالیت در فضای علمی مجازی

3.     ضعف دسترسی مستمر به بانکهای علمی معتبر

4.     ضعف نگرش جنسیتی در برنامه های سایر گروههای تخصصی فرهنگستان

 

5.     ضعف اطلاع ، تحلیل و بهره برداری مستمر از داده ها و اطلاعات موجود سلامت زنان

6.     فقدان ارتباط نهادمند و مستمر با مراجع ملی در زمینه های علمی ، سیاستگذاری و اجرایی مرتبط با سلامت زنان

تحلیل محیط بیرونی:

تهدیدها:

1.     آگاهی و توجه محدود متخصصان علمی کشورنسبت به موضوع سلامت زنان

2.     محدودیت منابع جهت مطالعه و تحقیق در حیطه سلامت زنان

3.     ضعف رویکرد جنسیتی در سیاستگذاری ، برنامه ریزی و اجرای برنامه های بخش سلامت  (ساختار- منابع- قوانین و مقررات و...)

4.     ضعف ارتباط نهادمند اطلاعاتی با مجامع سیاستگداری و تصمیم گیری

5.     ضعف اگاهی نسبت به حقوق و منزلت زنان در جامعه و مراکز درمانی و مراقبتی

6.     عدم توجه به ویژگیهای فیزیولوژیکی ، نقشها و مسئولیتهای متعدد خانوادگی و اجتماعی زنان در برنامه ریزی و سیاستگذاری بخش سلامت

7.     ضعف تحقیقات متمرکز و هدفمند سلامت زنان (پیمایشها)

8.     فقدان نظام پایش و مراقبت مستمر سلامت زنان در نظام سلامت کشور

9.     روند افزایش الگوهای رفتارهای پرخطر در بین زنان (چاقی – مصرف سیگار - مواد مخدر....)

10.روند افزایش مشکلات احتماعی اقتصادی و فرهنگی و تأثیر آن بر سلامت زنان

فرصت ها:

1.     وجود منشور حقوق و مسئولیتهای زنان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک سند پایه ملی و کلان کشوری

2.     وجود سیاستهای مصوب و برنامه های مدون در ارتباط با سلامت زنان

3.     توجه به سلامت زنان در اهداف و دورنمای برنامه بیست ساله و سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران و نقشه جامع علمی کشور

4.     روند افزایش مشارکت زنان در مناصب قانونگزاری و سیاستگذاری کشور

5.     برخورداری از ساختارهای سیاستگذاری برنامه ریزی نظارتی و مشورتی در امور زنان در مراکز علمی و اجرایی

6.     وجود انجمنهای علمی مرتبط با امور زنان

7.     وجود سازمانهای مردم نهاد و صنفی زنان

8.     افزایش شمار دانشجویان و دانش آموختگان زن

چشم انداز:

گروه سلامت زنانفرهنگستان علوم پزشکی بعنوان مرجع علمی و مشورتی در زمینه سلامت زنان با توجه به اسناد بالادستی مرتبط ازجمله منشور حقوق و مسئولیت های زنان در جمهوری اسلامی ایران ،  اهداف و دورنمای برنامه بیست ساله و سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران ، نقشه جامع علمی کشور، و سیاستهاو راهبردهای ارتقای سلامت زنان در جمهوری اسلامی ایران ، افق و چشم انداز خود را دستیابی به بالاترین مرجع و جایگاه علمی و مشورتی ، و دیده بانی در زمینه سلامت زنان ترسیم می نماید.

مأموریت:

گروه سلامت زنان فرهنگستان علوم پزشکی به عنوان یک مرجع علمی و فرهنگی ، دیده بان ، هدایت گر ، مشاور ، نظریه پرداز  و سیاستگذار در زمینه سلامت زنان بر خود لازم میداند تا با بهره گیری از جدیدترین ، بهترین و مناسب ترین فناوریها ، نیروهای متخصص ، و منابع کافی درجهت گسترش مرزهای دانش ، ارتقای آموزش ، پژوهش و خدمات سلامت زنان تلاش نماید ، و ضمن تعامل سازنده و ارتباط نهادمند با سازمانهای مرتبط دولتی و غیر دولتی از طریق بررسی و تحلیل وضعیت سلامت زنان ،  سیاستها ، و راهکارهای  مناسب بهبود سلامت زنان را تدوین و پیشنهاد نماید.

هدف :

1.     ارتقای دانش سلامت زنان و شناخت اولویتها و نیازهای سلامت آنان

2.     بهبود سیاستها و برنامه های مرتبط با سلامت زنان

3.     ارتقای برنامه های آموزشی ، پژوهشی و ارائه خدمات مؤثر سلامت در حوزه سلامت زنان

ارزشها:

ارزشهای حاکم بر فعالیت ها و برنامه های گروه سلامت زنان هم راستا با اهداف و آرمانهای نظام اسلامی ، تأکید بر محوریت انسان سالم و امکان رشد و حرکت بسوی کمال ، و اعتلای اخلاق پزشکی عبارتند از:

1.     حفظ کرامت و حقوق انسانی زن

2.     رشد و تعالی همه جانبه زنان ، خانواده و جامعه

3.     دوری از فقر ، فساد ، تبعیض و بیعدالتی و ایجاد امنیت سلامتی

4.     دانایی محوری

5.     شایسته سالاری و الگوسازی در جامعه اسلامی ، ایرانی و جهانی

قلمرو:

گروه سلامت زنان در حیطه علمی، سیاستگذاری و پژوهشی در عرصه داخلی و بین المللی با کلیه مراجع و سازمانهای  تصمیم گیر و علمی و اجرایی داخل کشور و نیز مراکز معتبر علمی بین المللی و جهانی تعامل گسترده برقرار می نماید.

کانونهای توجه گروه سلامت زنان :

1.     بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت ایجاد ساختار علمی مجازی و نیمه مجازی در زمینه سلامت زنان

2.     جذب نخبگان و استعدادهای برتر

اهداف راهبردی:

1.     توجه به نیازهای سلامت زنان و برقراری رویکرد جنسیتی در برنامه های کلان بخش سلامت

2.     گسترش و هماهنگی تحقیقات سلامت زنان و افزایش تولیدات علمی و فناوری مرتبط با آن

3.     اطمینان از تأمین خدمات مورد نیاز سلامت زنان متناسب با اولویتهای آنان

4.     ارتقای شاخصهای استاندارد سلامت زنان و هماهنگی در برقراری نظام پایش و مراقبت از سلامت زنان در کشور

5.     توسعه ارتباط نهادمند با مجامع علمی ، برنامه ریزی ، سازمانها و مراجع اطلاعاتی سلامت زنان در سطح ملی

6.     توسعه ارتباط با سازمانها و مجامع علمی و برنامه ریزی و اجرایی سلامت زنان در سطح  بین المللی و بهره برداری از تجارب موفق علمی و اجرایی سایر کشورها

7.     افزایش دسترسی به بانکهای اطلاعاتی معتبر ملی و بین المللی مرتبط با سلامت زنان

8.     افزایش آگاهی و اطلاع رسانی متخصصین ، سیاستگذاران و جامعه در خصوص اهمیت و نقش زنان در سلامت جامعه و ابعاد سلامت زنان (حقوق و منزلت زن و تأثیر عوامل اجتماعی اقتصادی و رفتارهای پرخطر)

9.     افزایش حضور زنان متخصص در سطوح عالی نظام سلامت و بهره گیری از توان علمی و مدیریتی آنان در اموزش و پژوهش

 

اعضاء گروه

 

نام و نام خانوادگي

عضويت

 دكتر مرضيه وحيد دستجردي

پيوسته و رئيس گروه

 دكتر فاطمه‌سادات نيري

پيوسته

 دكتر شهربانو نخعي

پيوسته

دکتر بتول احمدی

پیوسته 

 دكتر پروين ميرميران

پيوسته

دكتر فرزانه آقا حسيني

وابسته

 دكتر مرضيه نجومي

وابسته

دكتر فرانك فرزدي

وابسته و دبیر گروه

دكتر عصمت باروتي

وابسته

دكتر پروين ياوري

عضو

 دكتر نرگس رستمي گوران

عضو

دكتر مريم ابوصابر

عضو

دکتر فاطمه رجبی

عضو

بتول محتشمی

عضو

خانم زینب رنجبر

عضو

خانم معصومه علي محمديان

عضو

دكتر معصومه حسيني

عضو 

دكتر نفيسه اسماعيلي

عضو

دكتر فيروزه اكبري اسبق

عضو

دكتر شيرين جلالي نيا

عضو

دكتر نرگس تبريزچي

عضو هيات علمي گروه

برنامه جلسات

 برنامه جلسات گروه سلامت زنان در سال 1400

 رئيس گروه : سركار خانم دكتر مرضيه وحيد دستجردي

قائم مقام گروه : سركار خانم دكتر بتول احمدي

دبير: سركار خانم دكتر فرانك فرزدي
كارشناس گروه : سرکار خانم مينا شيخ الاسلام زاده
زمان تشكيل : چهارشنبه‌ها ساعت
10

ماه

تاريخ

فروردين

1400/1/18

ارديبهشت

1400/02/01
1400/02/15

خرداد

1400/03/05
1400/03/19

تير

1400/04/02

1400/04/16

1400/04/30 تعطیل رسمی 

مرداد

جلسات گروههاي علمي در اين ماه تشكيل نمي‌شود

شهريور

1400/06/10

1400/06/24

مهر

 

1400/07/07
1400/07/21 

آبان

1400/08/05
1400/08/19

آذر

1400/09/03

1400/09/17

دي

1400/10/01

1400/10/15

بهمن

1400/11/06
1400/11/20

 

اسفند

1400/12/04

1400/12/18

اطلاعات تماس

علاقه مندان جهت ارتباط با اين گروه مي توانند با شماره 16-88645513 داخلي 304 تماس حاصل فرمايند.
Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید