برای مشاهده نسخه  pdf ماهنامه آدر ماه فرهنگستان روی تصوير زیر کلیک نمایید