عناوین مهمترین خبرها:

دكتر كاظم زنده دل

تاريخ تولد: 1350

تاريخ عضويت وابسته: 1396/7/1

فارغ التحصيل از: دانشگاه کارولینسکا سوئد

تخصص: Ph.D اپیدمیولوژی و آمار حیاتی، دانشگاه کارولینسکا سوئد

سمت‌ها: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران 

سوابق علمی و اجراییمعاون مرکز تحقیقات سرطان، رییس مرکز تحقیقات بیولوژی سرطان، مدیر مرکز توسعه تحقیقات، وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی

تقديرنامه هادریافت کننده جایزه جشنواره رازی 1392 

آثار علمی و تالیفات: 52 مقاله علمي و 12 کتاب،  H-Index = 14