مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

دکتر حسنيه تاجرزاده

 

تاريخ تولد: 1319

محل تولد: آذرشهر

تاريخ عضويت در فرهنگستان: 1371/3/16

فارغ التحصيل : دانشکده داروسازی دانشگاه تبريز 1344

تخصص: Ph.D.  بيوفارماسی و فارماکوکنتيک دانشکده داروسازی دانشگاه لندن (1361) و فوق تخصص فارماکوکنتيک داروهای ضد مالاريا دانشکده داروسازی دانشگاه سيدنی (1370)

سمت‌ها: استاد دانشکده د اروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق علمی و اجرایی : رئيس آزمايشگاه اشکال دارويی دانشکده داروسازی تبريز (1349-54)، رئيس بخش بيوفارماسی و فارماکوکنتيک دانشکده داروسازی تهران (1363-1385)، عضو منتخب وزير در شورای آموزش داروسازی و تخصصی (1367-75)، عضو بورد آموزش داروسازی و تخصصی (از1371)،عضو شورای عالی برنامه‌ريزی گروه پزشکی "کميته داروسازی" (1372-80)، عضو کميته ثبت عوارض داروها ADRC (1372-83)، عضو کميته سياستگذاری پزوهشهای علوم داروئی (1375-79)، عضو کميسيون نظارت وبررسی آزمايشهای بالينی(1375-79)،عضو شورای بررسی تدوين داروهای ايران (1377-85)، مدير گروه فارماسيوتيکس (1377-82)، عضو کميته ارزشيابی مدارک فارغ التحصيلان خارج از کشور (از1372)، رئيس هيئت مديره انجمن علمی بيوفارماسی و فارماکوکنتيک ايران (از1388)، عضو هيات تحريريه مجلات: DARU (1377-90)، مجله فرهنگستان علوم پزشکی ايران (1377-88)، مجله انگليسی دانشکده دندانپزشکی (از1381)،مجله فارماکولوژی بالينی انگلستان (از1382)، مجله علوم داروئی ايران IJPSI (از1381). عضو فدراسيون بين‌المللی داروسازی FIP (از1382).

تقدیرنامه ها: رتبه اول آموزش، جشنواره ابن سينا (1379)، رتبه اول پژوهش، جشنواره ابن سينا (1379)، داروساز نمونه، منتخب انجمن داروسازان ايران (1380)، استاد نمونه، انجمن علمی علوم داروئی ايران (1381)، استاد نمونه، دانشگاه علوم پزشکی تهران (1382)، استاد نمونه، جشنواره ابن سينا (1387)، پزشک نمونه، سازمان نظام پزشکی ايران (1383)، داروساز نمونه، دانشگاه علوم پزشکی زنجان (1390)، استاد نمونه، دانشگاه علوم پزشکی زنجان (1391).

آثار علمی و تالیفات: 3 جلد کتاب (يک جلد انگليسی و دو جلد فارسی)، 5 مقاله در نشريات فارسی و 51 مقاله در نشريات بين المللی.