عناوین مهمترین خبرها:

دكتر فريدون ابوالقاسم علاء

تاريخ تولد: 1310

محل تولد: پاريس

تاريخ عضويت افتخاري: 1381/9/28

مقيم: انگلستان

تحصيلات: فلوشيپ: كالج سلطنتي آسيب‌شناسان، كالج سلطنتي پزشكان/ انگلستان؛ دارای تخصص جراحی، دکترای پزشکی دانشگاه ادينبورگ/ انگلستان؛ ليسانس تاريخ از دانشگاه هاروارد/ آمریکا

رتبه علمي: استاد دانشگاه علوم پزشكی تهران

سوابق علمي و اجرايی: مدیر خدمات خون کشوری/ منطقه میدلندز غربي و مركز همكاري آموزش و توسعه انتقال خون سازمان بهداشت جهانی؛ سخنران ارشد افتخاری و متخصص خون مشاور/ گروه خون‌شناسي دانشگاه بيرمنگام؛ رئیس سرویس انتقال خون انگلستان و موسسه ملی استانداردهای زیستی و کمیته دائمی مشورتی کنترل عفونتهای منتقله از طریق خون؛ ویراستار همکار مجله Transfusion Today؛ مشاور انجمن بين‌المللي انتقال خون؛ مدیر گروه خون‌شناسي دانشگاه علوم پزشكي تهران؛ موسس و مدیر طرح کشوری انتقال خون ايران؛ مدیر موسس کانون هموفيلي ايران؛ عضو: كميته ملي مدیریت سرویس انتقال خون؛ کمیته مشورتي تخصصی سازمان بهداشت جهانی در زمینه فرآورده‌های خون انسان و مواد وابسته به آن

انتشارات: 12 كتاب؛ 97 مقاله انگليسي