دكتر علي اصغر خدادوست

تاريخ تولد: 1314

محل تولد: شيراز

تاريخ عضويت افتخاري: 1385/7/6

مقيم: آمريكا

تحصيلات: كارآموز تحقيقاتي ايمني‌شناسي قرنيه چشم در مرکزچشم پزشکی ویلمر/ دانشكده پزشكي دانشگاه جانز هاپكينز/ آمريكا؛ كمك دستيار چشم‌پزشكي: دانشكده پزشكي دانشگاه جانز هاپكينز/ آمريكا و بيمارستان نمازي شيراز؛ دكتراي پزشكي از دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز

رتبه علمي: استاد دانشكده پزشكي دانشگاه ييل

سوابق علمي و اجرايي: استاديار چشم‌پزشكي، استاد مدعو چشم‌پزشكي، مربي چشم‌پزشكي/ مرکزچشم‌پزشکی ویلمر؛ استاد و مدير گروه چشم‌پزشكي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز؛ رئيس برنامه مبادله آموزشي بين مرکز چشم‌پزشکی ویلمر و گروه چشم‌پزشكي دانشكده پزشكي دانشگاه شيراز؛ رئيس مركز مراقبتهاي چشم كانكتيكت؛ عضو: آكادمي چشم‌پزشكي آمريكا؛ انجمن پیشبرد علوم آمریکا؛ شوراي پيوند اعضاي آمريكا؛ انجمن پزشكي آمريكا؛انجمن تحقيقات بينايي و چشم‌پزشكي؛هيئت ممتحنه بورد تخصصي چشم‌پزشكي ایران

تقدیرنامه ها: جايزه دانشمند بين‌المللي سازمان تحقيقات پيشگيري از نابينايي؛ دانشجوي ممتاز دانشگاه علوم پزشكي شيراز

آثار علمی و تایفات: 40 مقاله انگليسي

جستجو

فصلنامه ارتقاي سلامت

پیوندها

 

 

 

گزارش و گفتگو

ارزیابی-برنامه-دوره-پزشکی-عمومی-در-ایران-و-چالش-های-روبرو دكتر بهادر اعلمي هرندي به خاطر دارم شصت سال قبل...
خلاصه-سياستي-پيوند-پس-از-مرگ-قلبي باتوجه به اهميت بيش از پيش موضوع پيوند اعضاء در...

ورود به سایت