مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

 

معرفی

هدف:
"مركز مطالعات و توسعه معاونت علمي "در راستاي تحقق اهداف فرهنگستان علوم پزشكي و مسئوليت هاي معاون علمي در جهت توسعه علوم و فنون در حيطه سلامت،تقويت روح پژوهش و به منظور بهره گيري بيشتر از فعاليت هاي جمعي و جذب حمايت و تشويق دانشمندان،پژوهشگران ،نخبگان و صاحبنظران فعاليت مي نمايد.
وظايف مركز مطالعات و توسعه

  1. ارائه پيشنهادات در خصوص شناسايي،تشويق و ترغيب دانشمندان و پژوهشگران به نوآوري وخلق آثار علمي از طريق حمايت مادي و معنوي ايشان.

  2. بسترسازي جهت مبادله اطلاعات وكاربست نتايج پروژه هاي تحقيقاتي گروه هاي علمي و تبادل نظر بين دانشمندان و محققان.

  3. علم سنجي(محاسبه برون داد علمي گروه هاي علمي)

  4. پيگيري امور مربوط به تشويق و تكريم دانشمندان و خدمات آنان

  5. ارائه پيشنهادات براي بهبود فرآيندهاي اجرايي مرتبط با معاونت علمي در جهت بهبود امور منجمله كتابخانه،سايت فرهنگستان و امور مربوط به اعضاي پيوسته و وابسته مدعو

  6. شناسايي ،جذب و بهره گيري از توان تخصصي صاحب نظران و نخبگان در فعاليت هاي فرهنگستان

  7. برقراري ارتباط پويا و هدفمند با مراكز توسعه آموزش (EDC)دانشگاه هاي كشور

  8. تحقق و توسعه در راستاي اهداف فرهنگستان با مشاركت گروه هاي علمي ذيربط

  9. درصورتيكه نظر مشاوران راجع به موضوع مورد مشاوره براي رياست فرهنگستان صائب نباشد،مركز مطالعات و توسعه وظيفه دارد اين مورد خاص را تارسيدن به هدف پيگيري نمايد

  10. تهيه و تنظيم گزارش عملكرد فعاليتهاي حوزه مطالعات و توسعه و ارائه آن به معاون علمي

رئيس مركز:
رئيس مركزمطالعات و توسعه با حكم معاونت علمي به مدت دوسال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد ايشان بلامانع است.

 

اعضاء

نام و نام خانوادگي

نوع عضويت

دکتر نرگس تبریزچی

( رئيس مركز)

برنامه جلسات

 

اطلاعات تماس