عناوین مهمترین خبرها:

به گزارش گروه سلامت خبرگزاری فارس،سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر «علیرضا افشار» را به عنوان مشاور خود در امور بیمه درمان منصوب کرد. 

متن این حکم به شرح زیر استعطف به موافقت نامه شماره 1348/98/2000 مورخ 1398.05.27 مبنی بر ماموریت جناب‌عالی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با توجه به سوابق ارزنده‌ای که در بیمه درمانی دارید به دین وسیله به عنوان مشاور اینجانب در امور بیمه درمان منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند بزرگ و بهره گیری از مشارکت و تجارب همکاران ذیربط در انجام امور محوله مؤید باشید.
محورهای زیر بعنوان اهم انتظارات از همکاری با جناب‌عالی مورد انتظار است.
1- مشارکت و پیگیری در تدوین بسته خدمات پایه درمانی جهت بیمه شدگان سراسر کشور بنحوی که موجب تناقض و بی عدالتی نگردد.
2- بررسی و پیگیری گردش منابع در بیمه سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور بنحوی که رضایتمندی دهندگان و گیرندگان خدمت را فراهم نماید.
3- پیگیری مستمر استقرار و به کارگیری سیستم پرونده الکترونیک سلامت، سیستم ارجاع و پزشکی خانواده در نظام بیمه درمانی و گزارش پیشرفت کار به اینجانب
4- مساعدت در ایجاد ساز و کار مناسب در سازمان‌های بیمه گر جهت اعمال راهنماهای بالینی (تاکنون بیش از 600 راهنمای بالینی جهت خدمات پرهزینه تدوین و ابلاغ شده است و ضروری است تکمیل گردد.)مساعدت در ایجاد ساز و کار مناسب در سازمان‌های بیمه گر جهت اعمال راهنما ضروریی است تکمیل گردد.)
5-  نظارت مستمر بر امر نسخه نویسی الکترونیک و ارائه مستمر گزارش پیشرفت کار و ذکر نکات مهم  و قابل پیگیری.
6- بررسی الگوهای جهانی بیمه های درمانی،متناسب با جمعیت، GDP و دیگر فاکتورهای موثر و ارائه نتایج بررسی.
7- همکاری با معاونت محترم درمان در بررسی و تهیه الگوهای مالی پیشنهادی جهت تقویت مبانی اقتصادی بیمه سلامت.

8- مطالعه و بررسی وضعیت بیمه‌های تکمیلی و تاثیر آن بر نظام سلامت. بدیهی است معاونت‌های محترم توسعه مدیریت و منابع، بهداشت، درمان، تحقیقات و فناوری و مدیران محترم بیمه‌های درمانی مساعدت خواهند فرمود.