عناوین مهمترین خبرها:

گروه آينده نگري فرهنگستان علوم پزشكي كشور به رياست  دكتر مصطفي قانعي رئيس گروه آينده نگري ،نظريه پردازي و رصد كلان سلامت در نظر دارد وضعيت توليد واكسن كرونا در كشورها و ارائه توانمندي كشور ايران را در توليد واكسن برگزار كند.گفتني است  لينك اين وبينار در سايت فرهنگستان علوم پزشكي درج شده است.