مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

  بخش اول-مقایسه 8 پلتفورم ساخت واکسن

دکتر ناصر محمد پور عضو هیئت علمی موسسه واکسن و سرم سازی رازی در چهار بخش، موارد مربوط به ساخت انواع واکسن های کووید 19 را بحث خواهند کرد. در بخش اول با 8 نوع پلتفورم ساخت واکسن آشنا خواهید شد، شامل : 1- ویروس کشته شده2- اسپیلیت، استفاده از آنتی ژن های مختلف 3- ساب اسپیلیت، استفاده از اجزای آنتی ژن ها 4- استفاده از ویروس زنده غیر بیماریزا که خاصیت آنتی ژنیک دارد و قابل تکثیر است 5- وی ال پی یا اجزای شبه ویروس بدون ژنوم 6- استفاده از وکتور ویروسی مانند آدنو ویروس یا ویروس سرخک غیر بیماریزا 7-واکسن های DNA که داخل هسته سلول می شوند 8-واکسن های mRNA که داخل هسته نمی شوند.

بخش دوم-فهرست انواع واکسن های مهم خارجی

دکتر ناصر محمد پور عضو هیئت علمی موسسه واکسن و سرم سازی رازی در چهار بخش، موارد مربوط به ساخت انواع واکسن های کووید 19 را بحث خواهند کرد. در بخش دوم با فهرست انواع واکسن های خارجی آشنا خواهید شد.

 بخش سوم-ظرفیت و سابقه درخشان ایران در واکسن سازی

دکتر ناصر محمد پور عضو هیئت علمی موسسه واکسن و سرم سازی رازی در چهار بخش، موارد مربوط به ساخت انواع واکسن های کووید 19 را بحث خواهند کرد. در بخش سوم با ظرفیت ایران در ساخت واکسن آشنا می شوید. همچنین باجنبه های کاربردی واکسن های مهمی که هم اکنون استفاده می شوند آشنا خواهید شد.

بخش چهارم- واکسن های حاضر در ایران

دکتر ناصر محمد پور عضو هیئت علمی موسسه واکسن و سرم سازی رازی در چهار بخش، موارد مربوط به ساخت انواع واکسن های کووید 19 را بحث خواهند کرد. در بخش چهارم با وضعیت واکسن های خارجی که هم اکنون تزریق آن ها شروع شده و فاصله واکسن های داخلی تا مصرف انبوه و علت این تاخیر آشنا خواهید شد. همچنین مسیر استاندارد در تولید واکسن در شرایط عادی و اضطراری مقایسه می شود.