مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

دکتر سید علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی طی نامه ای به حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سید سعیدرضا عاملی دبیرشورای عالی انقلاب فرھنگی، مجموعه اقدامات انجام شده در فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران را به وی اعلام نمود. متن این نامه به این شرح است :

برادر ارجمند حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سید سعیدرضا عاملی

 دبیرمحترم شورای عالی انقلاب فرهنگی

 سلام علیکم

بـا احترام، عطف به نامه شـماره ١۶٨۴٠۶/٩٩ مورخ ٩/١٢/١٣٩٩ ریـاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص مـاده واحـده تعیین الزامـات اجرائی مربوط به بهبود عوامل موثر بر پیشـرفت علمی کشور و همچنین نامه جمعی از اسـتادان محترم وزارت علوم، تحقیقات وفناوری (تصویر پیوست)، به اسـتحضار می رسانـد، فرهنگسـتان علوم پزشکی در مورد ارتقاء نظام انتخاب، ارزشیابی وتعلیم وتربیت استادان حوزه آموزش عالی سلامت، تلاشهای گستردهای انجام داده است.

به پیوست بخشی از مستندات به شرح زیر ارائه می شود

: ١ -خلاصه سیاستی ارتقای نظام انتخاب استاد در آموزش عالی سلامت

٢ -پیشنهادهای مجمع عمومی فرهنگستان علوم پزشکی برای ارتقای نظام ارزشیابی استاد

٣ -بایسته های آئین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی در آموزش عالی سلامت (مقاله پژوهشی)

۴ -ارتقای نظام انتخاب استاد در آموزش عالی سلامت (مقاله پژوهشی( در ضمن مجموعه مستندات تولید شده در موضوع استاد، در قالب یک کتاب جامع در دست تنظیم است که پیش نویس آن نیز ضمیمه شده است.

در تهیه مطالب فوق از اسناد راهبردی مشروحه زیر استفاده شده است:

 ١ -نقشه جامع علمی کشور

٢ -سند اسلامی شدن دانشگاهها مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی

 ٣ -سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری

۴ -سیاست های کلی علم وفناوری ابلاغی مقام معظم رهبری /1400/1/10 5362/ف ع پ دارد

 ۵ -نقشه جامع علمی سلامت

 ۶برنامه های توسعه پنجم و ششم

 ٧ -سایر اسناد راهبردی رویکرد مسـتندات تهیه شده و سایر فعالیتهای فرهنگستان علوم پزشکی راهیابی و اجرائی شدن منویات مقام معظم رهبری و احکام و آرمانهای اسناد راهبردی علم وفناوری و سلامت در نظام مقدس جمهوری اسلامی وتعمیق وتعمیم ادغام آموزش وپژوهش در مراقبتها و خدمات سلامت است.

دکتر سید علیرضا مرندي