در این بخش فهرست دانشمندان برگزیده فرهنگستان علوم پزشکی به تفکیک سال معرفی می شوند.

آخرین به روزرسانی: سه شنبه 1402/03/30 09:33
استاد دکتر علی خلج
آخرین به روزرسانی: سه شنبه 1402/03/30 09:36
استاد دکتر سید محمود طباطبایی فر
آخرین به روزرسانی: سه شنبه 1402/03/30 09:39
استاد دکتر کامران باقری لنکرانی
آخرین به روزرسانی: سه شنبه 1402/03/30 10:56
استاد دکتر سید علی ملک حسینی
آخرین به روزرسانی: سه شنبه 1402/03/30 10:59
استاد دکتر سید رضا فرید حسینی
آخرین به روزرسانی: سه شنبه 1402/03/30 11:02
استاد دکتر سید محمدرضا کلانتر معتمدی
آخرین به روزرسانی: سه شنبه 1402/03/30 11:05
استاد دکتر بهادر اعلمی هرندی
آخرین به روزرسانی: سه شنبه 1402/03/30 11:08
استاد دکتر فرشته معتمدی
آخرین به روزرسانی: سه شنبه 1402/03/30 11:10
استاد دکتر سیدضیاء الدین تابعی
آخرین به روزرسانی: سه شنبه 1402/03/30 11:12
استاد دکتر منوچهر دوائی
آخرین به روزرسانی: سه شنبه 1402/03/30 11:15
استاد دکتر حسن عارفی
آخرین به روزرسانی: سه شنبه 1402/03/30 11:17
استاد دکتر فریدون عزیزی

بنرها

 

X