دوشنبه 1402/08/22 11:40
شماره :
1314

اعضای هیات علمی فرهنگستان

دکتر نرگس تبریزچی

02188645513

داخلی 302

مدیرکل دفتر مطالعات و توسعه 
دکتر مریم خیام‌زاده 

02188645513

داخلی 331

مدیر هماهنگی گروه‌های علمی
دکتر لادن‌ناز زاهدی

02188645513

داخلی 322

مدیر ارتباطات علمی
دکتر محمدحسین عزیزی

02188645513

داخلی 347

عضو هیئت علمی گروه علوم بالینی
دکتر محسن نوروزی‌نیا

02188645513

داخلی 327

مدیر امور پژوهشی و ارزشیابی

 

بنرها

 

X