دوشنبه 1402/08/22 09:58
شماره :
1312
انتشار گزارش نهایی طرح تحقیقاتی:

بررسی جامع و عارضه‌یابی برنامه آموزش دکتري عمومی داروسازی در ایران

کتاب

خلاصه سیاستی و گزارش نهایی طرح تحقیقاتی "بررسی جامع و عارضه یابی برنامه آموزش دکتري عمومی داروسازي در ایران" که توسط دکتر مهرداد حمیدي استاد دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکی زنجان و عضو وابسـته گروه علوم دارویی فرهنگسـتان وهمکـاران اجرا شـده است، در فایل پیوست قابل مشاهده و بهره‌برداری است. 

بنرها

 

X