سه شنبه 1402/02/5 07:57
شماره :
937

ارتقاء شبکه بهداشتی درمانی با اجراي برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع

فرهنگستان علوم پزشکی طی نامه ای به رئیس جمهور نقطه نظرات خود را در باره ارتقاء شبکه بهداشتی درمانی اعلام کرد. متن این نامه به این شرح است:

برادر ارجمند حضرت آیت ا... جناب آقاي دکتر سید ابراهیم رئیسی 
ریاست محترم جمهوري

سلام علیکم
با احترام، همانطور که مستحضرید مقام معظم رهبري بارها بر توسعه شبکه بهداشتی درمانی بعنوان یک اولویت مهم تاکید فرموده اند . خوشبختانه دولت سیزدهم نیز یکی از اولویتهاي خود را "ارتقاء شبکه بهداشتی درمانی با اجراي برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع" اعلام نموده است. جلسات متعددي در خصوص نحوه اجرایی شدن آن در سطح وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامی و فرهنگستان علوم پزشکی در خصوص نحوه اجرایی شدن آن تشکیل و ویرایش هاي مختلفی توسط مسئولین مربوطه ارائه گردیده است. فرهنگستان علوم پزشکی ضمن تقدیر از تلاش هاي انجام شده، نگرانیهاي خود را در قالب بند هاي ذیل ارائه نموده و مانند همیشه تاکید می نماید توسعه و ارتقاء شبکه بهداشتی درمانی، می بایست با حفظ ساختار و اصول و ارزش هاي علمی و جاري این شبکه و در راستاي اجراي اهداف ترسیم شده در سیاستهاي کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبري بوده و هرگونه انحراف قطعا منجر به شکست بوده و بجاي کاهش هزینه هاي سلامت (که پس از تکمیل شبکه بهداشتی درمانی اتفاق افتاده است)، روش هاي مورد نظر موجب افزایش شدید هزینه هاي مردم و دولت شده و اولویت پیشگیري و بهداشت بر درمان مخدوش و بلکه معکوس خواهد شد و اعتبار و سوابق ارزشمند شبکه را زیر سوال خواهد برد.

  • محور برنامه باید در جهت توسعه و تقویت شبکه بهداشتی درمانی و با اولویت پیشگیري و ارتقاء سلامت بر درمان باشد.
  • در شبکه، با فلسفه و اهداف شبکه بهداشتی درمانی و پزشکی خانواده و ارتقاء Fee for service ارائه روش هایی مانند نظام پرداخت سلامت در تضاد است. تنها نظام پرداخت قابل قبول در شبکه بهداشتی درمانی و برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع نظام پرداخت سرانه به همراه مشوق براي عملکرد مناسب در جهت پیشگیري و ارتقاء سلامت است.
  • جدا نمودن تیم پزشکی خانواده (پزشک و مراقب سلامت) و با قرار دادن مراقب سلامت در صف اول برخورد با مراجعه کننده ، باعث از هم گسیختگی سلسله مراتب و نظم ارائه خدمات سلامت و ناهماهنگی در اجراي بسته خدمات بهداشتی درمانی و افزایش هزینه ها خواهد شد.
  • اختیاري نمودن مراجعه در نظام ارجاع و اعمال مشوق تنها، براي شروع برنامه، منجر به اشکال شدید در برنامه خواهد شد. لازم است در مناطقی که این برنامه آغاز می شود. ضمن اعمال مشوق براي مردم و ارائه کنندگان خدمت، استفاده از خدمات بیمه پایه تنها از مسیربرنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، در قالب شبکه بهداشتی درمانی و بصورت اجباري باید باشد.
  • آنچه توصیه همیشگی کشورها و نهاد هاي بین المللی سلامت (سازمان جهانی بهداشت و غیره) بوده است، کاهش هرچه بیشتر میزان بستري در قیاس با مراقبت ها و خدمات سرپایی است. چون هزینه هاي بستري بطور سرسام آوري در حال افزایش است. متاسفانه با رایگان نمودن فرانشیز بستري ( که در این برنامه مورد نظر است) بسیاري از بیماران ممکن است جهت کم کردن هزینه، حتی براي انجام پاره اي از آزمایشها در بیمارستان بستري شوند، خدمات القایی افزایش یافته و تخت هاي بستري موجود پاسخگوي نیاز ها نباشد.  

دکتر سید علیرضا مرندی

پرکاربردها

اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها

بنرها

 

X